Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η παρούσα ειδοποίηση ιδιωτικότητας αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρεία μας, τον τρόπο επεξεργασίας τους, την προστασία τους, καθώς και τα δικαιώματά σας έναντι αυτής της επεξεργασίας, αναφορικά με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε ή κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας ή όταν συναλλάσσεστε μαζί μας.

Ορισμοί
  • Οι όροι «εμείς» και «Εταιρεία» αναφέρονται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MUVUS ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «MUVUS Α.Ε.», με έδρα στον δήμο Λαυρεωτικής, Αττική, οδός Κύπρου αρ. 11 και Βασ. Αλεξάνδρου, με αριθμό ΓΕΜΗ 143627801000 και με ΑΦΜ 800874461, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
  • Οι όροι «εσείς» και «χρήστης» αναφέρονται σε κάθε άτομο που επισκέπτεται-χρησιμοποιεί τους ιστοτόπους μας ή/και στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες μας.
  • Οι όροι «ιστότοποι» και «ιστοσελίδες» αναφέρονται στους ιστότοπους hipporent.gr και muvus.gr, οι οποίοι, όπως και το σύνολο του περιεχομένου τους, ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην Εταιρεία.
  • Ο όρος «GDPR» αναφέρεται στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.
  • Ο όρος «Νόμος» αναφέρεται στον Νόμο 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», ήτοι στον ελληνικό νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 29.08.2019.
Εισαγωγή

Στην προσπάθειά μας να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών των ιστοτόπων μας και των αντισυμβαλλομένων μας, έχουμε εφαρμόσει μέχρι στιγμής μια σειρά ενεργειών, κανόνων και διαδικασιών, για να διασφαλίσουμε την πλήρη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας (εφεξής η «Ειδοποίηση») υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 12-14 του GDPR και των αντίστοιχων άρθρων του Νόμου (άρ. 31 επ.).

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την Ειδοποίηση, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζονται από την Εταιρεία μας, πώς προστατεύονται και ποια είναι τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, στηριζόμενη στην εκτέλεση σύμβασης ή/και τη συμμόρφωση με άλλες νομικές υποχρεώσεις καθώς και στην ικανοποίηση έννομου συμφέροντος. Πέραν αυτών, η Εταιρεία μας μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσης που χορηγείται στις εγκαταστάσεις μας ή μέσω των ιστοσελίδων μας και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως ενημερωθεί δυνάμει της παρούσας Ειδοποίησης για το είδος των δεδομένων, τον σκοπό, την έκταση της επεξεργασίας και τους αποδέκτες αυτών. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@muvus.gr.

Σε κάθε περίπτωση, με την επίσκεψη στους ιστοτόπους μας ή/και με τη χρήση των υπηρεσιών μας, κάθε φυσικό πρόσωπο αποδέχεται την παρούσα Ειδοποίηση και δεσμεύεται από τους όρους της.

Τι είναι τα «Προσωπικά Δεδομένα» και η «Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» (Άρθρο 4 GDPR)

Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και σκοποί επεξεργασίας

Μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας στις ιστοσελίδες μας και κατόπιν της συγκατάθεσής σας, η Εταιρεία συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ή/και αριθμό τηλεφώνου. Ενώ, από τους αντισυμβαλλομένους της, προς την εκπλήρωση των σκοπών της σύμβασης, η Εταιρεία συλλέγει ενδεικτικά τα εξής προσωπικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κτλ. Κατά την εγγραφή των χρηστών ή την είσοδό τους για τη χρήση των υπηρεσιών μας μέσω της ιστοσελίδας hipporent.gr, η Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους κάτωθι σκοπούς: α) για την επικοινωνία σας με την Εταιρεία, κατόπιν δικού σας αιτήματος, β) για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας και ό,τι άλλο επιθυμείτε να γνωρίζετε για την Εταιρεία, κατόπιν δικού σας αιτήματος, γ) για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, δ) για σκοπούς εκπλήρωσης έννομου συμφέροντος (όπως λ.χ. για την προστασία προσώπων και αγαθών) και ε) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από νόμους, κανονισμούς ή κοινοτική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και την εδραίωση ή την υπεράσπιση νομικής απαίτησης. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων παρατέθηκαν ανωτέρω, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Σύστημα βιντεοεπιτήρησης

Στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης (κάμερες) για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών, δυνάμει του οποίου παρέχεται η δυνατότητα λήψης εικόνας, όχι ήχου. Πρόσβαση στο υλικό βιντεοεπιτήρησης έχουν αποκλειστικά περιορισμένα και αυστηρώς εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται ως προς την τήρηση εχεμύθειας. Η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται αυτόματα την 7η ημέρα καταγραφής, ωστόσο σε περίπτωση συμβάντος που σχετίζεται με την ασφάλεια το υλικό δύναται να διατηρηθεί πέραν του ως άνω διαστήματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις αντίστοιχες οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι κάμερες εστιάζουν σε σημεία όπου υπάρχουν αντικείμενα/εμπορεύματα, που χρήζουν προστασίας, και στις εισόδους/εξόδους των εγκαταστάσεων, καθώς και σε κάθε σημείο που παρίσταται ανάγκη προστασίας (όπως ταμεία), για λόγους ασφαλείας χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων, σεβόμενοι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ποιά είναι τα νόμιμα δικαιώματά σας

Εφόσον μας έχετε παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 15 επόμενα του GDPR και στα άρθρα 33 επόμενα του Νόμου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης, του δικαιώματος διόρθωσης, του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας, του δικαιώματος στη λήθη και του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@muvus.gr.

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την αποσύρετε, ως ανωτέρω αναφέρεται, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο www.dpa.gr.

Σε περίπτωση άσκησης ενός από τα παραπάνω δικαιώματα, η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντήσει στην αίτησή σας γραπτώς εντός ενός (1) μήνα, διαφορετικά θα εξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να ασκηθεί κάποιο δικαίωμα ή δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ένα αίτημα σύμφωνα με το GDPR.

Σας συμβουλεύουμε να διατηρείτε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις και τα προσωπικά σας δεδομένα πλήρη και επικαιροποιημένα.

Μεταφορά και διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία μας δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τον νόμο ή συνιστά αναγκαία ενέργεια για την εκπλήρωση συμβατικής μας υποχρέωσης απέναντί σας. Ειδικότερα, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει αποκλειστικά το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο δεσμεύεται ως προς την τήρηση εμπιστευτικότητας. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αναθέσει την επεξεργασία σε συνεργάτες της, οι οποίοι θα επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε σχετική σύμβαση όρους. Στην περίπτωση αυτή, τηρούνται όλες οι κατά τον Κανονισμό και τον Νόμο τιθέμενες προϋποθέσεις και λαμβάνονται τόσο από την Εταιρεία όσο και από τον εκάστοτε εκτελούντα την επεξεργασία όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων και των δικαιωμάτων σας.

Η Εταιρεία έχει εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό της αναφορικά με την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων και βελτιώνει διαρκώς τα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβασή σας και προβλέπεται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον δεν έχουμε υποχρέωση τήρησης από τον νόμο, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως μόλις καταστεί περιττή η χρήση τους για κάποιον από τους ανωτέρω σκοπούς. Tα δεδομένα που γνωστοποιείτε στην Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας, καθώς επίσης και δεδομένα που τυχόν συλλέγονται κατά το προσυμβατικό στάδιο, αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα στοιχεία που κοινοποιείτε στην Εταιρεία διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελεί υπό τον έλεγχό μας και μόνο κατ’ εντολή μας. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας, η επιχείρηση επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί μια ποικιλία τεχνολογιών ασφαλείας και οργανωτικές διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως ελέγχους πρόσβασης, firewalls, antivirus και ασφαλείς διακομιστές (servers).

Παιδιά

Οι ιστότοποί μας είναι χώροι γενικής επισκεψιμότητας και δεν συλλέγουμε σκόπιμα προσωπικά δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, εκτός εάν παρέχονται από τους πελάτες μας μέσω των υπηρεσιών που τους προσφέρουμε. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων αυτών. Τα παιδιά πρέπει πάντα να έχουν την άδεια των γονέων τους πριν αποκαλύψουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα για τον εαυτό τους (όπως τα ονόματα, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.).

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων αποτελούμενα από κείμενα και αριθμούς που αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε (π.χ. Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) που περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν στον διαδικτυακό τόπο να απομνημονεύει τις σημαντικές πληροφορίες κάνοντας την χρήση των ιστοτόπων πιο αποτελεσματική και χρήσιμη για εσάς. Τα cookies μας επιτρέπουν να ενεργοποιούμε συγκεκριμένες πληροφορίες ώστε να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Cookies της hipporent.gr ή την Πολιτική Cookies της muvus.gr.

Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Κατά την διαδικτυακή χρήση των ιστοτόπων μας, ενδέχεται να συναντήσετε συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους προς διευκόλυνση και ενημέρωσή σας. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να λειτουργούν ανεξάρτητα από την Εταιρεία μας και ενδέχεται να έχουν τις δικές τους ειδοποιήσεις ιδιωτικότητας, δηλώσεις ή πολιτικές. Σας συνιστούμε να τις ελέγξετε προκειμένου να κατανοήσετε πώς μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με αυτούς τους ιστότοπους, καθώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ιστότοπων που δεν ανήκουν στην Εταιρεία ή για διαχειριζόμενους ιστότοπους ή για τη χρήση πολιτικών απορρήτου αυτών των ιστότοπων.

Τροποποιήσεις στην Ειδοποίηση

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Ειδοποίηση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση, προκειμένου να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει την διαρκή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR και της ελληνικής νομοθεσίας.

Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Ειδοποίηση θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στις ιστοσελίδες. Κάθε χρήση των ιστοσελίδων κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@muvus.gr.